TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIAUS ALGIMANTO KAMINSKIO 2016  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Mokyklos pristatymas

 

1.1. Pavadinimas, adresas, kontaktai

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla (įmonės kodas 190468373)

Laisvės g. 19, Tauragė LT 72661

rastine@jovarai.taurage.lm.lt

www. jovarai.taurage.lm.lt

8 446 72 564

8 615 70 186

 

1.2. Mokyklos kontekstas

Mokykla  įregistruota registrų centre 1998 m. lapkričio 12 d. Registracijos pažymėjimo Nr.107392. Įmonės kodas 190468373, adresas Laisvės g. 19, Tauragė, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokyklos pagrindinė veiklos funkcija - pagrindinis ugdymas.

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla pradėjo veikti 1979 m. Pastatas yra Jovarų mikrorajono pradžioje, individualių namų kvartale.  Mokyklos priešmokyklinukai yra ugdomi Dacijonuose ir Dauglaukyje. Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkos bendrąjį planą, mokykla yra pagrindinė. Mokykloje mokosi Jovarų mikrorajono ir aplinkinių kaimų (Dacijonų, Dauglaukio, Rūgalių, Skirgailų, Molynų ir kt.) vaikai.

 

1.3. Mokyklos vadovas

Algimantas Kaminskis, antra vadybos kvalifikacinė kategorija, fizikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

1.4. Mokinių skaičius 2016 m. sausio 2 d.

Klasė

Mokinių skaičius

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė Jovarų mokykloje

20

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė Dauglaukio skyriuje

10

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė Dacijonų skyriuje

12

1a

16

1b

23

2a

13

2b

18

3a

20

3b

18

4a

23

4b

19

5

31

6a

15

6b

23

7a

23

7b

16

8a

22

8b

15

9

28

10

16

Išlyginamoji klasė

7

Iš viso:

388

1–4 klasėse

150

5–8 klasėse

145

9–10 klasėse

44

Priešmokyklinio ugdymo grupėse

42

Išlyginamojoje klasėje

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių skaičiaus kitimas

 

 

 1.5. Personalas

Naudojami etatai :

Įstaigoje patvirtinta 7,55 etato finansuojamo iš krepšelio lėšų, 13,75 etato finansuojamo iš savivaldybės biudžeto, 3 etatai (priešmokyklinio ugdymo auklėtojai) finansuojami mišriai. Iš viso 24,3 etato naudojama 24,3 etato.

 

Darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal programą, patvirtintą atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus, individualų poreikį.

            Kvalifikacijos kėlimui panaudotos  krepšelio lėšos - 1000,00 € ir biudžeto lėšos - 455,00 €.

            2016 metais atestuoti 3 mokytojai. Jie įgijo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

            Darbuotojų veikla stebima pagal paskelbtą programą, aptariama individualiai, rašomos veiklos ataskaitos.

 

2015 m. rugsėjo 1d.

2016 m. rugsėjo 1d.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų - 46

Aplinkos darbuotojų -  14

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų - 46

Aplinkos darbuotojų - 14

 

           Dirba pagrindinėje darbovietėje  2016–2017 m. m.

Iš viso pedagogų

 

Iki 30 m.

skaičius/% nuo bendro skaičiaus

30–39 m.

skaičius/ % nuo bendro skaičiaus

40–49 m.

skaičius/ % nuo bendro skaičiaus

50 ir vyresni

skaičius/ % nuo bendro skaičiaus

Pensinio amžiaus skaičius/ % nuo bendro skaičiaus

42

1/ 2.4 %

2/ 4.8 %

13/ 30.1 %

26/ 61,9 %

3/7,1 %

 

Neatestuotų pedagogų

Turi kvalifikacines kategorijas

Mokytojo

Vyresniojo mokytojo

Metodininko

0

4

10

28

 

Iš viso dirba 46 pedagoginiai darbuotojai:

 1.   direktorius,
 2.   2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1,6 etato)
 3.   3 pagalbos mokiniui specialistai,
 4.  3  pailgintos darbo dienos grupės mokytojai (1,5 etato),
 5.  1  mokytojo pagalbininkas (0,5 etato),
 6.  8 pradinio ugdymo mokytojai,
 7.  3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
 8.  1 išlyginamosios klasės lietuvių kalbos mokytojas.

 

Informacija apie vadovus:

 

Pareigos

Vardas pavardė

Etato dalis

Vadybinė kategorija

Vadybinio darbo stažas

Direktorius

Algimantas Kaminskis

1

II

23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aldona Pocienė

0,8

II

9

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Butkienė

0,8

II

29

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vitalija Jančauskienė

1

-

13

 

 

1.6. Naudojamos patalpos

Mokykloje dirbama kabinetine sistema.

Jovarų mokykla:

Bendras patalpų plotas – 8 226,77 m2

Dacijonų  skyrius:

Bendras patalpų plotas - 103,95 m2

Dauglaukio  skyrius:

Bendras patalpų plotas - 25,67 m2

 

Mokyklos materialiniai ištekliai

Taip

Sporto salė

1

Aktų salė

1

Biblioteka

1

Elektroninė skaitykla

1

Muziejus (remontas)

1

Kompiuterių klasė

1

Pailgintos darbo dienos grupė

2

Išlyginamoji klasė (grįžusiems iš užsienio ir nemokantiems lietuvių kl.)

1

Valgykla, bufetas

1

Mokyklinis autobusas

1

 

Mokyklos patalpomis naudojasi ir Tauragės suaugusiųjų  mokymo centras.

 

1.7. Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas.

Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinės dotacijos - mokinio krepšelio lėšų. Direktorius yra asignavimų valdytojas, atsako už mokyklos turto lėšų efektyvų, racionalų panaudojimą vadovaujantis viešosios teisės principais. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant pajamas už salių nuomą,  projektų finansavimą, rėmėjų  ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

Mokyklos lėšos 2016 metais:

Mokinio krepšelio lėšos -  450 776,00 €,
Aplinkos lėšos - 191 859,88 €,

Kitos dotacijos ir lėšos - 5 562,00 €,

Spec. programos  - 4 631,78  € (nuoma 3152,96 €).

Gautos 2% lėšos - 1 103,39 €.

Vieno mokinio ugdymui skirta -1 449,96 €.

 

          4.5.1. Informacija apie P009 programos, tai yra mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.02.01.01.

 Mokinio krepšelio 2016 m. 12 mėnesių planas – 450 776,00 €. Gautas finansavimas – 450 776,00 €. Panaudota gautų asignavimų – 450 776,00 €.

Mokinio krepšelio lėšos panaudotos 100 %.

 2.2. Informacija apie P009 programos, tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2016 m. 12 mėnesių planas – 173 974,00 €. Gautas finansavimas – 173 883,24 €. Panaudota gautų asignavimų – 173 883,24 €. Nepanaudota biudžeto plano - 90,76 €.

 2.3. Informacija apie P001 programos, tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.02.01.01.

Biudžeto 2016 m. 12 mėnesių planas – 12 930,00 €. Gautas finansavimas – 12 930,00 €. Panaudota gautų asignavimų – 12 930,00 €. Biudžeto lėšos panaudotos 100 %.

2.4. Informacija apie P009 programos, tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.06.01.01.

Biudžeto 2016 m. 12 mėnesių planas – 3 614,00 €. Gautas finansavimas – 3 614,00 €. Panaudota gautų asignavimų – 3 614,00 €. Biudžeto lėšos panaudotos 100 %.

         2.5. Informacija apie P003 programos, tai yra biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 04.03.07.01.

Biudžeto 2016 m. 12 mėnesių planas – 1 433,00 €. Gautas finansavimas – 1 432, 64 €. Panaudota gautų asignavimų – 1 432,64 €. Nepanaudota biudžeto plano - 0,36 €.

2.6. Informacija apie P009 programos, tai yra perduotos lėšos iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.02.01.01.

Perduotų lėšų iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) programos 12 mėnesių planas - 5 562,00 €. Gautas finansavimas- 5 562,00 €. Panaudota gautų asignavimų - 5 562,00 €. 

Perduotų lėšų iš VB (kitos dotacijos ir lėšos) panaudotos 100 %.

2.7. Informacija apie P009 programos, tai yra spec. programos išlaidų sąmatos vykdymo, ataskaitą 09.02.01.01.

Spec. lėšų 2016 m. 12 mėnesių planas - 4 632,00 €. Gautas finansavimas - 4 631,78 €. Panaudota gautų asignavimų - 4 631,78 €. Nepanaudota biudžeto plano - 0,22 €.

   

Gautos ne biudžeto lėšos:

 

Eil. Nr.

Papildomų lėšų šaltinis

Suma

 1.  

LR vidaus reikalų ministerijos (premija)

   420,00 €

 1.  

Tauragės savivaldybės administracijos (sveikatos rėmimo programa)

   800,00 €

 1.  

Tauragės savivaldybės administracijos (vaikų socializacijos-vasaros stovyklos programa)

1 274,00 €

 1.  

Romualdo Ozgirdo (tapybos konkursas)

   200,00 €

 1.  

Tauragės savivaldybės administracijos (parama mokinio reikmenims) lėšos

1 254,00 €

 1.  

Tauragės apskrities policijos komisariato (nuomos pajamos) lėšos

   560,00 €

 1.  

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2 %

1 103,39 €

 

 

Iš viso 5 611,39 €

 

 

1.8. Mokyklos savivalda

Aukščiausia savivaldos institucija - Mokyklos taryba, kurią sudaro lygiomis dalimis (po penkis) mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovai. Mokyklos tarybos pirmininkas Arvydas Eičas.  Taip pat veikia Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba.

 

2. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją

Strateginio  plano 2016–2018 metams įgyvendinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą švietimo įstaigos vadovas vadovauja mokyklos strateginio  plano rengimui, jį tvirtina, vadovauja jo vykdymui.

 

Prioritetai 2016–2018 metams:

 •   Dėmesys  ugdymo proceso kaitai 
 •   Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas 
 •   Mokyklos kultūros plėtojimas 

 

                       Rezultatai:

                       Prioritetas:  dėmesys   ugdymo proceso kaitai

Tikslai ir uždaviniai sėkmingai įgyvendinami.

 

Sėkmės kriterijai

min

real

max

2016 m. birželio mėn.

1–4 klasių mokinių metinis pažangumas

98 %

98,5 %

99 %

97

5–8 klasių mokinių metinis pažangumas

96 %

98 %

99 %

96

9–10 klasių mokinių metinis pažangumas

85 %

90 %

95 %

90

1–4 kl. mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalis

55 %

60 %

70 %

57,9

5–8 kl. mokinių, besimokančių gerai ir labai gerai (7–10), dalis

30 %

35 %

 40 %

23,8

9–10 kl. mokinių, besimokančių gerai ir labai gerai (7–10), dalis

3 %

4 %

7 %

 3,8

Praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui:

dėl kitų priežasčių  1–4  klasėse

2

1

0,5

  0,84

Nepateisintos 1–4  klasėse

0,2

0,1

0

  0

dėl kitų priežasčių 5–8  klasėse 

4

3

2

11,4

Nepateisintos 5–8  klasėse 

3

3

1

  3,59

dėl kitų priežasčių  9–10  klasėse

5

4

3

12,69

nepateisintos 9–10  klasėse

4

3

2

12,6

Vėlavimų į pamokas skaičius vienam mokiniui:

1–4  klasėse

0

0

0

  0

5–8  klasėse 

0,2

0,1

0

  0,53

9–10  klasėse

0,5

0,2

0

  2,6 

           Prioritetas: Saugios ir sveikos ugdymo (si) aplinkos kūrimas

Tikslai ir uždaviniai sėkmingai įgyvendinami.

 

Sėkmės kriterijai

min

real

max

Atlikta 2016 m. gruodžio mėn.

Įrengtos poilsio erdvės viduje

1

1

2

Nėra finansavimo

Įrengta mokymosi aplinka lauke

1

1

2

Nėra finansavimo

Įkurtos vietos keičiamoms mokinių parodoms, projektams eksponuoti

2

4

6

1

Aptverta  mokyklos teritorija

1

1

1

Nėra finansavimo

Atnaujintas lauko aikštynas

1

1

1

Nėra finansavimo

Atnaujinti klasių (grupių) baldai

20 %

40 %

60 %

10/31  32 %

Įsigyta kompiuterių ir kitų IKT

 

Interaktyvi lenta

1

1

2

Nėra finansavimo

Kompiuteriai

2

6

9

7

Multimedijos

3

4

5

2

Nupirkta įgarsinimo aparatūra

1

1

1

1

Per metus skirta 200,00 € sporto inventoriui įsigyti

50 %

70 %

100 %

100 %

Pateiktos  paraiškos  mokyklos materialinę bazę turtinantiems projektams.

1

2

4

2

Sveikatos stiprinimo veiklose, projektuose dalyvauja  mokinių %

    80

      90

100

90

 

            Prioritetas: mokyklos kultūros plėtojimas.

Tikslai ir uždaviniai sėkmingai įgyvendinami.

 

Sėkmės kriterijai

min

real

max

Atlikta 2016 m. gruodžio mėn.

Kasmet organizuotas bendruomenės žygis

1

1

2

1

Kasmet įvykdytas projektas „Mokyklos garbė“

1

1

1

0

Kasmet  išleistas leidinys,  kuriame atsispindės  renginiai, vykę mokykloje

1

1

2

0

Įrengtos  muziejaus patalpos

     1

 1

   1

Paruoštas projektas. Laukiam finansavimo

Papildyta muziejaus ekspozicija %

10

20

30

Eksponatai kaupiami

Parengtos  mokyklos muziejaus edukacinės programos

2

2

3

Ruošiamos

Sukurtas pradinių klasių tinklapis

      1

1

1

1

Tėvų prisijungimo dažnumas prie el. dienyno TAM‘o  %

Kartą per mėnesį

25

20

10

23,9

Kartą per savaitę

60

45

30

49,56

Kasdien

40

50

70

14,3

Tėvų dalyvavimas mokyklos organizuojamose veiklose %

Kartą per metus

15

20

25

21,86

Du kartus per metus

20

30

35

20,69

Tris ir daugiau kartų per metus

30

40

45

48,1

Per metus tėvams skaityta paskaitų

1

1

2

2

Įkurtas tėvų klubas

1

1

1

0

Socialinės veiklos valandų skaičius už mokyklos ribų %

20

30

40

 

Mokyklos veiklos  darbo grupėse  dalyvauja tėvai 

24

30

40

 

Veikla su naujais  socialiniais partneriais

2

3

4

 2

Mokyklos  organizuojamų valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimuose dalyvauja    mokinių  %

80

90

100

99

 

Mokiniai aktyviai dalyvauja rengiant tautinių, valstybės švenčių minėjimus, 2 dviejų sveikatinimo projektų renginius (33 veiklos per praėjusius mokslo metus). Džiugina šių renginių lankomumas, stebėjimo kultūra.

Mokiniai dalyvavo numatytose plane akcijose, Maltos ordino akcijoje „Lėkštė sriubos“. 2014 metais surinkta ir pervesta į Lietuvos Maltos ordino fondą 830,00 Lt., 2015 m. - 340,00 €.  2016 m. - 363,00 €

 

3. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą

2015–2016 m.m.  plano vykdymas.

 

 1. 1.              Prioritetas. Kiekvieno mokinio pažanga

Tikslas. Tobulinti ugdymą bendradarbiaujant, kad mokinių ugdymosi kokybė (7-10 balų) siektų 40 %.

Uždaviniai:

 •   vykdyti vieningą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarką,
 •   atlikti standartizuotų testų rezultatų analizę ir ją  panaudoti mokinių  ugdymui (si) gerinti,
 •   sistemingai vykdyti diferencijavimą ir individualizavimą konsultuojant ir teikiant pagalbą mokiniams,
 •   kryptingai ugdyti  gabius mokinius,
 •   vykdyti mokinių socialinę - pilietinę veiklą.

 

 1. 2.                   Prioritetas. Saugios ir tobulėti skatinančios aplinkos kūrimas.

          Tikslas. Sukurti kiekvienam mokiniui palankiausią ir saugiausią ugdymosi aplinką

Uždaviniai:

 •   tobulinti mokyklos edukacines erdves,
 •   gilinti ir įtvirtinti mokinių sveikos gyvensenos žinias, praktinius įgūdžius, teigiamas nuostatas.

Tikslas. Gerinti mokyklos įvaizdį.

Uždaviniai:

 •   apie mokyklos veiklą skelbti internetinėje erdvėje,
 •   aktyvinti projektinę veiklą.

 

Prioritetas. Kiekvieno mokinio pažanga

Visos numatytos veiklos plane priemonės įgyvendintos.

 

 

Ugdymo(si) rezultatai:

Mokslo metai

Mokinių skaičius

Pažangumo procentas 1–10 klasėse (birželis)

Kokybės procentas 5–10 kl.

Kokybės procentas 1–10 kl.

Mokslumo vidurkis

Nepateisinta pamokų

1 mokiniui tenka nepateisintų pamokų

2012–2013

427

96,1

29,8

30,6

7,6

2830

6,62

2013–2014

423

94,5

28,2

32,8

7,52

1491

3,85

2014–2015

398

95,3

26,04

38,84

7,26

1907

4,54

2015–2016

402

95,6

21,8

35,5

7,43

1422

3,95

2016–2017

394

 

 

 

 

 

 

 

Standartizuotų testų rezultatai 2016 m.

Laukiamas rezultatas

Įvykdymas

2015 m.

 3kl.

 

2016 m.

 4 kl.

2016 m. testų rezultatai

Aukštesniuoju lygiu  - 9,4 %

Aukštesniuoju lygiu  - 25,8 %

Matematika - 18,5 %

skaitymas - 3,7 %

rašymas - 14,3 %

pasaulio pažinimas - 17,9 %

Pagrindiniu lygiu - 45,2 %

Pagrindiniu lygiu - 51,6 %

matematika - 74,1 %

skaitymas - 51,9 %

rašymas - 42,9 %

pasaulio pažinimas - 17,0 %

Patenkinamu lygiu -35,4 %

Patenkinamu lygiu - 22,6 %

matematika-7,4 %

skaitymas - 32,1 %

rašymas -14,3 %

pasaulio pažinimas -28,6 %

Nepatenkinamas lygis

 

matematika - 0 %

skaitymas - 14,3 %

rašymas - 7,1 %

pasaulio pažinimas - 0 %

2015 m.

 7 kl

2016 m.

8 kl.

 

Aukštesniuoju lygiu  - 2,3 %

Aukštesniuoju lygiu  -  4,6 %

matematika - 0 %

skaitymas - 26,3 %

rašymas - 12,8 %

gamtos mokslai  - 0 %

socialiniai mokslai - 2,6 %

Pagrindiniu lygiu - 25,7 %

Pagrindiniu lygiu  - 25,7 %

matematika - 28,2 %

skaitymas - 57,9 %

r rašymas - 43,6 %

gamtos mokslai - 50 %

socialiniai mokslai - 53,8 %

Patenkinamu lygiu - 67,4 %

Patenkinamu lygiu - 69,7 %

matematika - 56,4 %

skaitymas - 15,8 %

rašymas - 38,5 %

gamtos mokslai - 40 %

socialiniai mokslai - 35,9 %

Nepatenkinamu lygiu - 4,6 %

Nepatenkinamu – 0 %

matematika - 15,4 %

skaitymas - 0 %

rašymas - 5,1 %

gamtos mokslai - 10 %

socialiniai mokslai - 7,7 %

 

4 klasė

 

 

 

8 klasė

 

 

 

6 klasė

 

 

 2 klasė

 

 

      Standartizuotų testų rezultatai panaudojami:

 •   mokinių asmeninei pažangai didinti.
 •   mokytojų veikos tobulinimui.
 •   mokyklos ugdymo planui.
 •   mokyklos veiklos planui.

 

Mokykloje priimta „Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos standartizuotų testų rezultatų panaudojimo tvarka“. Susitarta dėl:

 •   standartizuotų testų rezultatų aptarimo ir analizės dalyko pamokose,
 •   standartizuotų testų rezultatų panaudojimo metodinėse grupėse,
 •   rezultatų panaudojimo metodinės tarybos veikloje,
 •   rezultatų panaudojimo klasės vadovo veikloje,
 •   tėvų informavimo.

 

Pagrindinio išsilavinimo teikimas.

Mokslo metai

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą (%)

Tęsia mokslą vidurinėje mokykloje (gimnazijoje)

Tęsia mokslą profesinėje mokykloje

2012–2013

22

100

21

1

2013–2014

26

96,2

16

10

2014–2015

19

100

7

12

2015–2016

31

96,78

10

19

 

 

   5–10 klasėse ilgalaikėms konsultacijoms mokiniams, siekiantiems aukštesniojo pasiekimų lygmens, moduliams skiriamos 9 pamokos (lietuvių kalbai, matematikai, anglų kalbai).

                             5–10 trumpalaikėms konsultacijoms (pagal individualius mokinių planus m. m. eigoje) mokiniams, kurių pasiekimai žemi/aukšti (iš viso 3 sav. pamokos).

            Pagalbai ruošiant namų darbus įvairių dalykų 5–10 klasėse 5 sav. pamokos: matematikai, lietuvių kalbai, anglų kalbai -  po 1 pamoką;  biologijos, fizikos, chemijos - po 0,5 pamokos.

            6–10 klasėse vykdant vieningą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarką fiksuotas vidutinis pažymio pagerėjimas 2,9 %.

5–8 klasėse 5,8 % mokinių laimėjo 1–3 vietas.

 

            2015–2016 m. m. rajono dalykinėse olimpiadose dalyvavo 30 mokinių, iš kurių iškovojo: 5 - pirmąsias, 4 - antrąsias vietas, respublikinėje matematikos olimpiadoje du 6 klasės mokiniai laimėjo 19 ir 44 vietą (iš 94), technologų olimpiadoje - 3 vietą.

     326 mokiniai dalyvavo įvairiausiuose dalykiniuose, meniniuose konkursuose, kuriuose 45 kartus tapo prizininkais.

58 mokiniai sportinėse varžybose iškovojo 1–3 vietas.

 

Mažinant mokymosi krūvį vykdoma tarpdalykinė integracija:

pradinėse klasėse - 8 pamokos,

kalbų metodinėje gr. - 16 pamokų,

gamtos ir tiksliųjų mokslų gr. - 15 pamokų,

technologijų, menų ir kūno kultūros gr. -  9 pamokos,

socialinių mokslų gr. - 7 pamokos .

            Iš viso 55 integruotos pamokos.

 

Visos numatytos veiklos plane priemonės įgyvendintos.

 Naudojamas elektroninis dienynas. Visus mokslo metus namuose ugdomi du mokiniai.

            Nuo 2016-09-01 atidaryta išlyginamoji klasė. Joje mokosi 7 mokiniai (5 mergaitės ir 2 berniukai). 2 mergaitės atvykusios iš Ispanijos, 2 mergaitės iš Airijos, 2 berniukai atvykę iš Kirgizijos ir 1 mergaitė iš Anglijos. Mokinių amžius nuo 8 iki 12 metų. Mokiniai yra mokomi pagal lietuvių kalbos programą, skirtą išlyginamosioms klasėms. Programa orientuota į kalbų mokymo(-si) turinio aprašus, atitinkančius Europos Tarybos A1, A2, B1 lygius. Programos tikslas - kad mokiniai įgytų lietuvių kalbos minėtų lygių komunikacinius gebėjimus, kad galėtų integruotis į savo bendraamžių klases bendrojo lavinimo mokyklose.

 

 1. 4.                   Mokyklos ugdymo turinio vadyba 

   Vykdomos ugdymo programos:

 •   priešmokyklinio,
 •   pradinio,
 •   pagrindinio,
 •   neformaliojo,
 •   individualizuota.

Ugdymo planą ruošia darbo grupė, kurios veiklą koordinuoju. Atsižvelgdami į mokinių poreikius, išnaudojame ugdymo plano teikiamas galimybes. Nuolat aptariamas jo vykdymas.

2015–2016 m.m. ugdymo plano įgyvendinimas.

           Garantuotas minimalus ugdymo plano įgyvendinimas ir  pamokų minimumas klasei.

Neformaliojo švietimo valandos panaudotos 100 %.

Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, pagalbai teikti:

 1–4 klasėse panaudota 100 %,

5–8 klasėse 75 %,

9–10 klasėse 57 %.

Dalykų moduliams - 8 valandos,

pagilintas anglų kalbos mokymas 5–6 kl. 4 valandos,

projektinei veiklai - 3 valandos,

individualioms konsultacijoms - 4 valandos,

ilgalaikėms konsultacijoms - 5 valandos,

diferencijuotam lietuvių kalbos ir matematikos mokymui 10 klasėje  - 2 valandos.

Mokymas namie (2b klasės mokinys) - 7,5 valandos  per savaitę.

Užsieniečių mokymui (lietuvių kalbai mokyti - 3 valandos, konsultacijoms - 3 valandos) naudojamas UP rezervas.

 

 2016–2017 m.m. ugdymo plano ( I pusmečio) įgyvendinimas.

            Neformaliojo švietimo valandos panaudotos 100 %.

            Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, pagalbai teikti:

            1–4 klasėse panaudota 100 %, 5–8 klasėse - 71%, 9–10 klasėse - 43 %,

            Pamokų panaudojimas 5–10 klasėse:

            5–8 klasėse ilgalaikėms, trumpalaikėms konsultacijoms mokiniams, siekiantiems aukštesniojo pasiekimų lygio, gabesnių mokinių ugdymui 6 sav. pamokos.

            9–10 klasėje dalykų moduliams  3 sav. pamokos,

            integruotiems ilgalaikiams projektams iš rezervo iki 2 val. per savaitę.

            5–10 trumpalaikėms konsultacijoms mokiniams, kurių pasiekimai žemi/aukšti (iš viso 3 sav. pamokos). Lietuvių kalbos mokymui mokinių, atvykusių iš užsienio, ar kitakalbių užsieniečių ( 4 sav. pamokos).

            Pagalbai ruošiant namų darbus įvairių dalykų  5–10 klasėse 5 savaitinės  pamokos.

            Nuo 2016-09-01 įsteigtoje  išlyginamojoje klasėje 20 val. lietuvių kalbai mokyti.

 

           2015–2016 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo įsivertinimas:

           Mokykla, garantuodama  minimalų mokymosi krūvį, mokiniams  sudarė sąlygas  pagal mokinių ugdymosi poreikį, tėvams pritarus,  gilinti  anglų kalbos 5,6 kl. (45 %) klasėje, projektuose - 32 %); matematikos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų moduliuose - 62 %. Diferencijuotai mokyti matematikos ir lietuvių kalbos 10 klasėje sudarytos laikinosios grupės vienai savaitinei pamokai (iš 4 privalomų). Deja, žymių teigiamų pokyčių ugdymo rezultatams nenustatyta. Trumpalaikės konsultacijos buvo teikiamos rengiant ,,Dainų dainelės konkursui“, anglų kalbos ir lietuvių kalbos olimpiadoms, ruošiantis ,,Šviesoforo konkursui“. Pagal sudarytus individualius planus mokinių grupėms buvo suteiktos trumpalaikės konsultacijos - iš viso 12.

            Mokinių pažangumo procentas 0,2 % ir mokslumo vidurkis 0,275 balo padidėjo lyginant su 2014–2015 m.m., kokybės procentas sumažėjo 6 %. Lankomumas: 17,6 % padidėjo dėl ligos, bet  sumažėjo praleistų pamokų skaičius dėl kitų priežasčių 7,6 % (sumažėjo 0.68 pamokos, tenkančios vienam mokiniui) ir dėl nepateisinamų priežasčių - 13 % (sumažėjo 0,59 pamokos, tenkančios vienam mokiniui).

            6–10 klasių 37,79 % mokinių pagerino savo asmeninį mokslumo vidurkį vidutiniškai 2,92 %  lyginant su ankstesniais metais. 5 klasėse 38% mokinių pagerino III trimestro rezultatus, lyginant su II - uoju.

99,5 % mokinių atliko Ugdymo plane numatytas socialinės veiklos valandas. 

 

NEFORMALUSIS UGDYMAS 2015-2016 M.M.

 

Mergaičių

Berniukų

Lanko neformaliojo ugdymo įstaigas

Mokinių skaičius, kurie lanko mokykloje po:

Nelanko NU būrelių mokykloje

Nelanko NU įstaigų

 

 

Sporto mokykla

Muzikos mokykla

MKC

Klubai

1 būrelį

2 būrelius

3 būrelius

Daugiau nei          3

Informacija atnaujinta: 2018-09-24 20:48:51

 PAMOKŲ LAIKAS

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.00 - 11.45

5. 12.05 - 12.50

6. 13.00 - 13.45

7. 13.55  - 14.40

2 proc

 

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

PRADINUKAI Laughing

Vaiku linija

Tėvų linija


Penki pojūčiai

 

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

 

mukis

 

gyventoju_perspejimo_ir_informavimo_sistema

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt